Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na výrobky, u kterých reklamace byla uplatněna v záruční době.

Reklamační řád

Obchodní společnost UNIS - N spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze: oddíl C, vložka 52650, IČO: 251 35 724, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova 447, PSČ 264 01 (dále jen „UNIS - N"), vydává tento reklamační řád, jenž je přílohou Obecných obchodních podmínek (dále jen „OOP") upravující v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva Zákazníků (UNIS - N a Zákazník dále společně jako „Smluvní strany") z vadného plnění a postup při uplatňování takových práv.

 I. Vymezení pojmů

Pro účely tohoto reklamačního řádu se použije vymezení pojmů podle OOP UNIS - N, není-li dále uvedeno jinak.

1.1 Reklamace: uplatnění vad Zboží z titulu vadného plnění či záruky.

1.2 Doklady: veškerá listinná dokumentace dodávána se Zbožím. Reklamace nebude považována za oprávněnou bez dodání originálů daňového dokladu a dokladu o převzetí Zboží, který slouží jako záruční list.

II. Obecná ustanovení

2.1 Zákazník uplatňuje Reklamaci výlučně v souladu s tímto reklamačním řádem. Práva a povinnosti tímto reklamačním řádem neupravená se řídí platnými právními předpisy.

2.2 Zákazník je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem před uzavřením smlouvy, o čemž je ze strany UNIS - N vhodným způsobem informován a Zákazníkovi je seznámení se s tímto reklamačním řádem umožněno vždy přiměřenou formou dle způsobu uzavírání smlouvy. Zákazník okamžikem uzavření smlouvy s UNIS - N, coby projevem svobodné a vážné vůle, souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2.3 Zákazník bere na vědomí, že Zboží produkované UNIS - N jsou zpravidla výrobky ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál a ze své povahy přirozeně reaguje na teplotní a/nebo vlhkostní zátěž rozměrovými změnami, v krajním případě změnami tvarovými až porušením integrity, tj. na Zboží se mohou objevit pukliny, trhliny. Tyto vady nebudou v rámci Reklamace uznány, stejně jako vady způsobené nesprávným umístěním či používáním Zboží.

III. Rozsah odpovědnosti UNIS - N z vadných plnění

3.1 UNIS - N Zákazníkovi odpovídá za to, že Zboží k okamžiku jeho převzetí Zákazníkem nemá vady, tj. především Zboží:

 • bylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení, a to i s ohledem na předchozí vzorek či provedení;
 • má další vlastnosti, které byly Smluvními stranami dohodnuty;
 • hodí se k účelu, který UNIS - N uvedl, nebo k němuž se obvykle používá;
 • vyhovuje požadavkům dle zvláštních právních předpisů;
 • není zatíženo právem třetí osoby;
 • bylo dodáno s potřebnými Doklady (alespoň dodací list a daňový doklad), které co do správnosti údajů odpovídají smlouvě a dodanému Zboží. 

3.2 Zákazník je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat shodu Zboží a Dokladů se smlouvou, jakož i kvalitu, jakost Zboží, a zda nemá Zboží zjevné vady. O zjištěných zjevných vadách Zboží či Dokladů je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti (5) dnů informovat UNIS - N, jinak k nim nebude přihlíženo. Zjevné poškození výrobků při osobním převzetí v sídle či Provozovně UNIS - N je Zákazník povinen uplatnit ihned při převzetí, stejně jako poškození obalů dopravované Zákazníkovi třetí osobou.

3.3 Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti (6) měsíců od jeho převzetí, a nejedná-li se o zjevné vady, má se za to, že Zboží mělo takovou vadu již při jeho převzetí, není-li prokázán opak. 

3.4 Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy:

 • vad Zboží způsobených přepravou neuskutečněnou přímo UNIS - N;
 • vad vzniklých při používání Zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno, v rozporu s pravidly na používání a údržbu Zboží dle zvláštní listiny dodávané spolu se Zbožím, či nesprávným způsobem užívání vzhledem k obecně známým pravidlům užívání;
 • poškození, zničení či upravení Zboží Zákazníkem či třetí osobou;
 • poškození či zničení Zboží zásahem vyšší moci či jednáním nebo událostí, které nemohl Zákazník či UNIS - N ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po nich lze požadovat, odvrátit;
 • vady existující v okamžiku převzetí Zboží, kdy pro takovou vadu byla sjednána sleva z ceny Zboží;
 • zboží, které bylo k okamžiku převzetí již použité a vada takového Zboží odpovídá míře užívání;
 • vady vzniklé běžným opotřebením.

3.5 Tento reklamační řád se nepoužije na bezplatná plnění dodávaná v rámci smlouvy mezi Zákazníkem a UNIS - N (dále jen „Dárky"). UNIS - N nenese odpovědnost za vady Dárků. V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen Dárek vrátit UNIS - N nepoškozený, jinak je Zákazník povinen nahradit UNIS - N škodu na Dárku způsobenou.

IV. Záruka za jakost

4.1 UNIS - N poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li mezi Smluvními stranami písemnou formou ujednáno jinak. U použitého Zboží činí záruční doba dvanáct (12) měsíců, nedohodnou-li se Smluvní strany písemnou formou výslovně jinak. U Zboží dodávaného do provozního zařízení Zákazníka - podnikatele činí záruční doba šest (6) měsíců.

4.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží. Nebude-li Reklamace uplatněna v průběhu záruční doby, zaniká záruka jejím marným uplynutím bez dalšího. Zákazník je povinen prokázat platnost záruky.

4.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy Zboží, která začíná běžet doručením Zboží v rámci Reklamace. Prodloužení neplatí v případě neoprávněné či neuznané Reklamace. Vyřídí-li se Reklamace výměnou Zboží za nové, okamžikem převzetí takového nového Zboží Zákazníkem začíná běžet nová záruční doba.

4.4 Je-li součástí Zboží spotřební materiál (baterie, žárovky či jiná svítidla apod.), jejichž životnost je omezena povahou takové součásti Zboží, záruční doba dle tohoto reklamačního řádu se nepoužije. 

V. Uplatnění Reklamace a její vyřízení

5.1 Reklamovat Zboží lze následujícími způsoby:

 • osobně v sídle či Provozovně UNIS - N;
 • písemně (postačí e-mailem) - za současného doručení Zboží k posouzení Reklamace do sídla či Provozovny UNIS - N, nebo s doručením Zboží do sídla či Provozovny UNIS - N nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o převzetí Reklamace, o němž bude Zákazník vhodným způsobem informován;
 • individuálně po telefonické dohodě s UNIS - N, která bude potvrzena prostřednictvím e-mailu.

5.2 UNIS - N vydá Zákazníkovi bezodkladně po oznámení Reklamace potvrzení o místu, datu a důvodu uplatnění Reklamace, jakož i o požadovaném způsobu jejího vyřízení (dále jen „Potvrzení o reklamaci").

5.3 Zákazník je povinen prokázat původ Zboží od UNIS - N. Zboží musí být doručeno s veškerým příslušenstvím, Doklady a s přesným popisem vad, četnosti a důvodu jejich výskytu a s návrhem způsobu odstranění vad. Náklady a nebezpečí s doručováním Zboží k posouzení Reklamace nese Zákazník.

5.4 Reklamuje-li Zboží spotřebitel, má vzhledem k povaze Zboží, tj. zejména zvýšeným nárokům na dopravu do sídla či Provozovny UNIS - N, právo na posouzení oprávněnosti Reklamace v místě, kde se Zboží ke dni oznámení Reklamace nachází, popř. je možno posoudit Reklamaci za využití prostředků komunikace na dálku a audiovizuální techniky. Zákazník vyvine s UNIS - N pro takové posouzení potřebnou součinnost.

5.5 Zákazník je povinen na Zboží uplatnit Reklamaci bezodkladně po vzniku či zjištění vady. Pokud se vada vyskytla již dříve a Zákazník Zboží s vadou užíval i nadále, přičemž tímto došlo k dalšímu poškození Zboží, nebude Reklamace uznána.

5.6 Reklamaci nelze uplatnit na vadu uplatněnou již dříve, pokud na ni byla poskytnuta sleva z ceny Zboží.

5.7 Reklamací je možno požadovat:

 • opravu Zboží;
 • doplnění toho, co na Zboží chybí;
 • přiměřenou slevu z ceny Zboží;
 • výměnu Zboží za nové, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
 • výměnu Zboží za nové v případě odstranitelné vady, pro kterou nelze Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu stejné vady po provedené opravě, anebo pro větší počet vad; za stejnou vadu se považuje taková vada, která byla již nejméně dvakrát odstraňována a vyskytla se i potřetí; větším počtem vad se rozumí i různé odstranitelné vady, pro které bylo Zboží již nejméně třikrát opravené;
 • odstoupení od smlouvy v případě podle písm. e) tohoto článku; odstoupením od smlouvy zaniká smlouva od samého počátku a Smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly; to se použije i pro odstoupení z jiných důvodů popsaných v tomto reklamačním řádu. Zákazník pozbývá práva odstoupit od smlouvy, neoznámil-li vadu Zboží včas. 

5.8 Zákazník nemá právo změnit již jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace, s výjimkou objektivní nemožnosti splnění zvoleného způsobu vyřízení Reklamace. O takové překážce bude Zákazník ze strany UNIS - N bezodkladně informován. V době od oznámení nemožnosti plnění do oznámení výběru jiného způsobu vyřízení Reklamace neběží lhůta podle ust. 5.10 tohoto reklamačního řádu.

5.9 O oprávněnosti Reklamace UNIS - N rozhodne bezodkladně, nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od řádně uplatněné Reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady Zboží.

5.10 UNIS - N se zavazuje vyřídit Reklamaci ve lhůtě třiceti (30) dnů, která začíná běžet dnem následujícím po převzetí Zboží k posouzení oprávněnosti Reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. Lhůta neběží, pokud UNIS - N spolu se Zbožím neobdrží Doklady a pokud nebude zjevné, jaké vady má Zboží vykazovat a jakým způsobem je Zákazník navrhuje odstranit. O absenci uvedených záležitostí bude Zákazník informován a vyzván k jejich doplnění bez větších průtahů. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.11 V případě neoprávněnosti Reklamace hradí veškeré náklady na Reklamaci Zákazník.

5.12 Bude-li Reklamace shledána neoprávněnou, navrhne UNIS - N Zákazníkovi cenu opravy. Zákazník ve lhůtě deseti (10) dnů UNIS - N sdělí, zda s takovou opravou a její cenou souhlasí, či zda opravu nepožaduje. Pokud se Zákazník nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. K pozdějším změnám Zákazníkova prohlášení nebude brán zřetel.

5.13 Bezodkladně po vyřízení Reklamace vyzve UNIS - N Zákazníka k odběru Zboží, popř. doručí Zboží zákazníkovi zpět na své náklady - to neplatí, pokud nebyla Reklamace shledána oprávněnou. Spolu se Zbožím předá UNIS - N Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, jakož i popis případně provedené opravy Zboží a době trvání Reklamace. Bude-li Reklamace odmítnuta, má UNIS - N povinnost odmítnutí řádně odůvodnit.

5.14 Reklamace vyřízená výměnou Zboží za nové bude potvrzena novým dodacím listem. Další případná Reklamace bude uplatňována na základě tohoto nového dodacího listu. Původní dodací list si UNIS - N ponechá a stornuje.

5.15 Při osobním převzetí Zboží po vyřízení Reklamace je Zákazník povinen prokázat se Potvrzením o reklamaci, a prokázat svou totožnost či pověření k převzetí Zboží.

5.16 Nebude-li Zboží vyzvednuto ve lhůtě jednoho (1) měsíce od oznámení o vyřízení Reklamace, vzniká UNIS - N právo na zaplacení poplatku za uskladnění ve výši 1 promile z ceny Zboží za každý den, nejméně však 30 Kč denně.

VI. Společná a závěrečná ustanovení

6.1 Připadne-li jakákoli ze lhůt souvisejících s Reklamací na svátek anebo jiný den pracovního klidu či celozávodní dovolenou UNIS - N, platí, že taková lhůta skončí až prvním nejblíže následujícím pracovním dnem. 

6.2 Ustanovení tohoto reklamačního řádu neomezuje Smluvní strany ujednat vzájemná práva a povinnosti:

 • odchylně od tohoto reklamačního řádu písemnou formou, přičemž taková ujednání mají před reklamačním řádem přednost;
 • zcela individuálně, výslovným vyloučením aplikace reklamačního řádu či jeho části/í ve smlouvě; v případě absence takového výslovného vyloučení se při rozporu jednotlivých ustanovení užije písm. a) obdobně.

6.3 Nároky Zákazníka v souvislosti s Reklamací Zboží vyplývající z kogentních ustanovení platných právních předpisů nejsou tímto reklamačním řádem dotčeny.

6.4 UNIS-N si vyhrazuje právo změn tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

6.5 Tento reklamační řád nabývá účinnosti spolu s OOP UNIS - N a zcela nahrazuje reklamační řád předchozí.

UNIS - N spol. s r.o.
Jaroslav Laštovička
ředitel společnosti, jednatel