Všeobecné obchodní podmínky

Tyto uvedené obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky a potvrzení objednávek uskutečněných v internetovém obchodě www.dreveny-nabytek.cz. 

Obecné obchodní podmínky

Obchodní společnost UNIS - N spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 52650 IČO: 251 35 724, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova 447, PSČ 264 01 (dále jen „UNIS - N"), vydává tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „OOP"), upravující v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ") práva a povinnosti mezi UNIS - N a jeho zákazníky specifikované níže v čl. 2.1 těchto OOP (dále jen „Zákazník") (UNIS - N a Zákazník dále společně jako „Smluvní strany"), s aplikovatelností OOP pro veškeré budoucí právní poměry vzniklé mezi Smluvními stranami jakoukoli přípustnou formou, nejsou-li stanoveny zvláštní výhrady.

 

 I. Údaje UNIS - N

1.1 Kontaktní údaje:

 doručovací adresa:  Havlíčkova 447, 264 01, Sedlčany
 kontaktní e-mail:   info@unis-n.cz
 telefon:  +420 318 864 525
 mobil:  +420 728 861 940
 fax:  +420 318 864 525
 DIČ:  CZ25135724

1.2 Bankovní spojení:

 • číslo bankovního účtu: 299493291/0300, vedený u ČSOB, a.s.
 • mezinárodní číslo účtu IBAN: CZ55 0300 0000 0002 9949 3291
 • kód banky (SWIFT) BIC: CEKOCZPP

II. Vymezení pojmů

2.1 Zákazník: Zákazníkem se rozumí kupující (ust. § 2079 odst. 1 OZ) či objednatel (ust. § 2586 odst. 1 OZ). Je jím spotřebitel (ust. § 419 OZ) či podnikatel (ust. § 420 OZ), vymezení těchto pojmů se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Za Zákazníka - podnikatele se vždy považuje osoba, která v objednávce či jiným způsobem sdělí UNIS - N své identifikační číslo (IČO). Zákazník odpovídá za správnost a aktualizaci svých údajů.

2.2 Zboží: Nábytek, nábytkářské zboží, dřevěné dekorace a obdobné výrobky ze dřeva v určené kvalitě, množství, barvě a dalších charakteristikách. Tvoří předmět právních poměrů mezi UNIS - N a Zákazníkem založených kupní smlouvou či smlouvou o dílo.

2.3 Montáž: Montáží se rozumí doprava Zboží, vyrobeného na základě smlouvy o dílo, v nesestaveném stavu na adresu Místa plnění a jeho následné sestavení a umístění dle požadavků Zákazníka.

2.4 Místo plnění: Místem plnění se pro účely těchto OOP rozumí určení místa dodání Zboží přesnou adresou, včetně uvedení ulice, číselného označení budovy, města a PSČ.

III. Kupní smlouva

A) Obecně

3.1 Zákazník kupuje a UNIS - N prodává standardní/katalogové Zboží již vyrobené či vyrobené v budoucnu tzv. na zakázku. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou prokazatelnou akceptací návrhu na uzavření smlouvy, formou předpokládanou platnými právními předpisy či těmito OOP.

3.2 Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat podstatné náležitosti tohoto smluvního typu, tj. především označení Zákazníka (jméno a příjmení/obchodní firmu, IČO, popř. DIČ, adresu trvalého pobytu/sídla, telefonní číslo a e-mail), název Zboží, jeho kód, množství a další specifikace (barevný odstín atd.).

3.3 Zákazník doručuje návrh na zavření kupní smlouvy následujícími způsoby:

 • faxem
 • písemně provozovatelem poštovních či kurýrních služeb
 • prostřednictvím elektronické pošty
 • osobním předáním kompetentnímu zaměstnanci UNIS - N v sídle UNIS - N (uzavírá se smlouva uzavřená v obchodě podle platných právních předpisů)
 • osobním předáním kompetentnímu zaměstnanci UNIS - N mimo místa dle písm. d)
 • prostřednictvím internetového obchodu.

3.4 Pro účely těchto OOP se ust. čl. 3.5 těchto OPP použije přiměřeně na veškeré uzavírání smluv s využitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na hovorné, připojení k internetu či další obdobné poplatky nese Zákazník vždy ze svého.

B) Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.dreveny-nabytek.cz.
3.5 Uzavírání kupní smlouvy

3.5.1 Kupní smlouva se mezi UNIS - N a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.dreveny-nabytek.cz(dále jen „E-shop") uzavírá na základě výběru nabízeného Zboží (jeho druhu a množství a příp. dalších možností dle webu), které Zákazník pomocí webového rozhraní vloží tzv. do nákupního košíku. Zákazník zvolí způsob zaplacení kupní ceny (podle ust. čl. 5.2 těchto OOP), způsob dodání Zboží (podle ust. čl. VI. těchto OOP) a vyplní kontaktní údaje. Před odesláním objednávky je Zákazník vyzván ke kontrole či opravě objednávky a v ní uvedených údajů. Před potvrzením objednávky je též Zákazník informován o všech dalších poplatcích souvisejících se Zbožím. Zákazník potvrdí souhlas s těmito OOP, Reklamačním řádem a posléze potvrdí objednávku kliknutím na tlačítko Objednat či tlačítko obdobného významu. Přijetím potvrzené objednávky UNIS - N dochází k uzavření kupní smlouvy, o čemž bude Zákazníkovi automaticky zasláno potvrzení prostřednictvím e-mailu na adresu dle objednávkového formuláře či uživatelského účtu Zákazníka (ust. čl. 3.6 těchto OOP), kterou je Zákazník povinen uvést správně.

3.5.2 V případě nákupu bez uživatelského účtu je Zákazník povinen v objednávce vyplnit povinné údaje. Bez uvedení těchto údajů nebude objednávka realizována. Stejně tak nebude realizována objednávka vzbuzující pochybnost pravosti projevu vůle Zákazníka, o čemž bude Zákazník bezodkladně informován.

3.5.3 UNIS - N si vyhrazuje právo bez náhrad zrušit objednávku, resp. odstoupit od smlouvy či její části v případě ukončení prodeje konkrétního Zboží či podstatné změny okolností, které se v nabídce E-hopu dosud neprojevily.

3.5.4 Zákazník je oprávněn písemně (postačí e-mailem) odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě do dvaceti čtyř (24) hodin od potvrzení objednávky, účinnost nastává okamžikem doručení. Čl. VIII. a IX. těchto OOP se užijí přiměřeně.

3.5.5 Odesláním objednávky Zákazník bez dalšího akceptuje znění těchto OOP, o čemž je v průběhu objednávání výslovně informován.

3.5.6 Uvedení chybných údajů v objednávkovém formuláři nemá za následek neúčinnost uzavřené smlouvy. Zákazník po zjištění zadání chybného údaje bezodkladně provede opravu chybného údaje formou žádosti o opravu doručenou prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

3.6 Uživatelský účet

3.6.1 Prostřednictvím E-shopu má Zákazník možnost registrace svého uživatelského účtu na webovém rozhraní UNIS - N. Zákazník v registračním formuláři vyplní veškeré požadované údaje, jinak se k registraci nepřihlíží.

3.6.2 Přihlášení k uživatelskému účtu probíhá zadáním přihlašovacího jména a přístupového hesla. Přístupové údaje jsou chráněny proti zneužití. Odpovědnost za ztrátu či zpřístupnění hesla třetím osobám nese Zákazník.

3.6.3 V případě ztráty či zapomenutí přístupového hesla lze vygenerovat heslo nové. Uživatelský účet bude smazán po uplynutí tříleté doby bez přihlášení Zákazníka.

IV. Smlouva o dílo

4.1 Smlouva o dílo se uzavírá mezi UNIS - N a Zákazníkem za účelem vyrobení Zboží na zakázku s využitím materiálu Zákazníka, či v případě dodávání Zboží s Montáží, a to na základě akceptace poptávky či potvrzené objednávky Zákazníka obsahující podstatné náležitosti smlouvy o dílo dle platných právních předpisů.

4.2 Předáním díla Zákazníkovi se dle své povahy rozumí jeho předání k přepravě/dokončení Montáže/okamžik podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu.

4.3 Ust. čl. III. těchto OOP se přiměřeně použijí i na smlouvu o dílo.

V. Cena a platební podmínky

5.1 Cenou se rozumí kupní cena či cena za provedení díla; je uvedena v katalogu, samostatném ceníku, v E-shopu, popř. je stanovena dohodou Smluvních stran. Cena Zboží je obvykle uváděna včetně zákonné sazby DPH, bez poplatků na dopravu a balení, montáž, apod. - s těmito poplatky bude Zákazník seznámen před uzavřením příslušné smlouvy.

5.2 Úhrady ceny či jiných peněžitých plnění se v souvislosti s právními poměry mezi UNIS - N a Zákazníkem realizují:

 • hotovostní platbou, nejpozději při převzetí Zboží
 • bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu UNIS - N předem, tj. před odesláním Zboží či jeho připravením k přepravě nebo předáním k osobnímu odběru, a to ve lhůtě do sedmi (7) dnů od potvrzení objednávky
 • na dobírku při převzetí Zboží doručovaného přepravní společností či provozovatelem poštovních služeb, kdy bude za dobírku účtován poplatek ve výši 49 Kč;

5.3 UNIS - N je oprávněna nárokovat zálohovou platbu ve výši až 50 % souhrnné ceny Zboží. Zákazníkovi bude vystavena zálohová faktura se splatností sedm (7) dnů od jejího doručení.

5.4 Ceny budou účtovány formou řádného daňového dokladu splňujícího požadavky zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad se doručuje Zákazníkovi spolu se Zbožím či předem prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.

5.5 V případě formálních a/nebo obsahových vad daňového dokladu je Zákazník oprávněn vrátit jej UNIS - N, a ten je povinen jej opravit nebo vystavit nový. Vystavením opraveného či nového daňového dokladu počíná běžet nová doba splatnosti.

5.6 Je-li dohodnuto placení ve splátkách, je tyto Zákazník povinen hradit řádně a včas, pod sankcí ztráty výhody splátek.

5.7 Dnem zaplacení jakéhokoli peněžitého plnění se rozumí den předání hotovosti oproti příjmovému dokladu či jiného potvrzení UNIS - N/přepravce, nebo v případě bezhotovostního platebního styku připsáním plnění ve prospěch bankovního účtu UNIS - N.

VI. Dodací podmínky, balení a montáž

6.1 Dodací podmínky - obecné

6.1.1 Zboží je dodáváno Zákazníkovi bez větších průtahů. UNIS - N informuje vhodným způsobem Zákazníka o dostupnosti Zboží a předpokládané dodací době. Dodací lhůta Zboží vyráběného na zakázku se sjednává dohodou Smluvních stran.

6.1.2 Zboží se dodává na Zákazníkem zvolenou adresu Místa plnění způsoby uvedenými na stránkách www.dreveny-nabytek.cz, www.prirodni-natery.cz a www.unis-n.cz v části "Způsoby doručení a platby", obvykle na základě výběru Zákazníka, s možností omezení dle rozsahu Zboží. Náklady na dopravu Zboží hradí zásadně Zákazník, není-li dohodnuto jinak.

6.1.3 UNIS - N má právo požadovat po Zákazníkovi zaplacení nadstandardního poplatku za dopravu Zboží do Místa plnění v případě objektivně ztížených přepravních podmínek (některé horské oblasti apod.), a to až do výše 10 % souhrnné ceny dodávaného Zboží.

6.1.4 Zboží připravené k osobnímu odběru lze vyzvednout nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů od předání informace o připravení Zboží k odběru. Lhůta může být zkrácena s ohledem na skladové možnosti UNIS - N. O zkrácení bude Zákazník předem informován. Nebude-li Zboží vyzvednuto v uvedené lhůtě bez uvedení vážného důvodu, účinnost smlouvy končí. UNIS-N je oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat skutečné náklady a sankce spojené s promarněným obchodem.

6.1.5 Při bezdůvodném nepřevzetí či odmítnutí převzetí Zboží od přepravce platí též ust. čl. 6.1.4 věty poslední těchto OOP.

6.1.6 UNIS - N si vyhrazuje právo změny otevíracích hodin míst osobního odběru Zboží, zejména ve státní a jiné svátky apod., bližší informace poskytne na kontaktních údajích dle čl. I těchto OOP.

6.1.7 Je-li zboží dodáváno do Místa plnění mimo sídlo/Provozovnu či skladové prostory UNIS - N je Zákazník povinen vyvinout maximální možnou součinnost pro přípravu Místa plnění tak, aby bylo možno Zboží řádně a bez obtíží dodat.

6.1.8 Zákazník je při přebírání Zboží vždy povinen důkladně překontrolovat stav obalů či Zboží samotného. Zjistí-li vady obalu či Zboží samotného, je povinen o tom informovat ihned přepravce, či UNIS - N při osobním odběru Zboží. Při nesplnění povinnosti kontroly a informační povinnosti se má za to, že Zboží bylo předáno bezvadné.

6.2 Montáž

6.2.1 Dodací podmínky podle čl. 6.1 se při dodání Zboží s Montáží aplikují, nejsou-li v rozporu s tímto článkem.

6.2.2 UNIS - N vhodným způsobem předem informuje Zákazníka o případném poplatku za montáž.

6.2.3 Zákazník je v případě plánované Montáže Zboží povinen poskytnout nezbytnou součinnost v podobě stavební připravenosti v Místě plnění s relativní vlhkostí vzduchu 45 - 60 % a o teplotě 10 - 25 °C. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti neovlivní kvalitu plnění ze strany UNIS - N, může se však projevit v prodloužení termínu plnění o dobu, o kterou se pozdrží stavební připravenost místa dodání, přičemž tato skutečnost nezakládá prodlení s dodáním Zboží a jeho Montáží. V případě Montáže Zboží je Zákazník povinen připravit Místo plnění nejpozději čtrnáct (14) dnů před smluveným termínem předání Montáží, není-li dohodnuto jinak. Řádným dokončením Montáže a podpisem předávacího protokolu či obdobného dokumentu je Zboží řádně předáno.

6.3 Balení

6.3.1 Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. balení určeném technickými normami pro dohodnutý druh Zboží a pro dohodnuté přepravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození Zboží během přepravy do sjednaného Místa plnění. Náklady na nadstandardní balení (na žádost Zákazníka) nese Zákazník; cena takového nadstandardního balení bude sjednána vždy individuálně v závislosti na druhu balení.

VII. Záruční lhůta a reklamace

7.1 Záruka za jakost, práva z vadného plnění a uplatňování reklamací se řídí Reklamačním řádem a obecně závaznými právními předpisy.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Každá se Smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou či přímé hrozby takového porušení, podle ustanovení OZ upravujících zejména vadná plnění a/nebo v případech podle těchto OOP.

8.2 UNIS - N je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména, nikoli však pouze, v případě:

 • zjištění úpadku Zákazníka či přímé hrozby jeho úpadku a/nebo zjištění vstupu Zákazníka, jež je právnickou osobou, do likvidace
 • prodlení se zaplacením ceny, či její části, zálohy či splátky o více než pět (5) kalendářních dnů.

8.3 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:

a) neodůvodněného nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace o více než pět (5) pracovních dnů a obdobně podle ust. 8.2 písm. a).

8.4 Od smlouvy se odstupuje písemně (postačuje e-mailem) s účinností doručením druhé Smluvní straně. Písemné odstoupení musí vždy obsahovat řádné označení Smluvních stran, uvedení důvodu odstoupení, není-li těmito OOP stanoveno jinak, a taktéž označení objednávky a její datum.

8.5 Již poskytnutá plnění budou vrácena či vypořádána při splnění všech následujících podmínek:

 • doručení řádného odstoupení
 • oprávněnost odstoupení
 • v případě povinnosti vrátit Zboží též splněním podmínky vrácení Zboží.

K vypořádání pak dojde ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od splnění uvedených podmínek.

8.6 Peněžité plnění se zásadně vrací formou, v jaké bylo přijato, není-li dohodnuto jinak.

8.7 Byl-li součástí objednávky Zboží dárek či obdobné bezúplatné plnění, je Zákazník povinen vrátit jej spolu se Zbožím.

8.8 Smlouva, zejména smlouva o dílo, může pozbýt účinnosti na základě splnění rozvazovací podmínky, jíž se pro účely těchto OOP rozumí zaplacení tzv. storno poplatku, jehož výše je stanovena s ohledem na dobu dodání následovně:

 • 21 - 15 dní před dohodnutým termínem dodání Zboží ve výši 30 % z celkové ceny Zboží
 • 14 - 8 dní před dohodnutým termínem dodání Zboží ve výši 60 % z celkové ceny Zboží
 • 7 - 3 dny před dohodnutým termínem dodání Zboží ve výši 90 % z celkové ceny Zboží.

8.9 Zaplacením storno poplatku lze učinit i ohledně části předmětu plnění, v takovém případě se jeho výše poměřuje vzhledem k části, ohledně níž má být splněna rozvazovací podmínka.

IX. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

9.1 V případě uzavření kupní smlouvy mezi UNIS - N a Zákazníkem, jež je spotřebitelem, pomocí prostředků komunikace na dálku (E-shop apod.), je takový Zákazník ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 OZ oprávněn od takové smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží písemně odstoupit bez udání důvodu. Lhůta je dodržena, pokud je písemnost poslední den lhůty předána k přepravě provozovateli poštovních či kurýrních služeb.

9.2 Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat dostatečně přesné označení Zákazníka, číslo a datum objednávky a číslo účtu pro vrácení zaplacené ceny, má-li být vrácena formou bezhotovostního převodu.

9.3 Písemné odstoupení od smlouvy se doručuje na adresu UNIS - N, datovou schránkou, elektronickou poštou výlučně z adresy uvedené v objednávce Zboží, případně osobním předáním spolu se Zbožím v sídle či Provozovně UNIS - N.

9.4 Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit UNIS - N vše, co mu bylo na základě smlouvy dodáno, tj. zejména Zboží a jeho součásti, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od účinků odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení nese Zákazník. Za škodu na vráceném Zboží, s nímž nebylo zacházeno v souladu s pravidly jeho užívání, odpovídá Zákazník. Vrátí-li Zákazník Zboží a vše, co s ním bylo dodáno, poškozené či neúplné či zjevně použité, je Zákazník povinen zaplatit UNIS - N náhradu škody v plné výši. Splatnost náhrady škody se určuje sedmým (7.) dnem doručení výzvy Zákazníkovi. UNIS - N je oprávněn náhradu škody započíst na nárok Zákazníka na vrácení ceny. V takovém případě bude Zákazníkovi vrácena pouze poměrná část ceny Zboží.

9.5 UNIS - N vrátí Zákazníkovi po řádně provedeném odstoupení zaplacenou cenu do čtrnácti (14) dnů od vrácení Zboží, a to stejným způsobem, jakým bylo plnění poskytnuto Zákazníkem. Zákazníkovi se nevrací peněžité plnění za dodání Zboží, pokud nebylo součástí ceny Zboží, ale samostatnou položkou vyúčtování.

9.6 Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku v případě dodávky Zboží:

 • jež bylo upraveno podle jeho přání či individuálně pro jeho osobu
 • které po vyjmutí z uzavřeného obalu již nelze z hygienických důvodů vrátit.

9.7 Ustanovení tohoto článku nevylučují aplikaci všech ustanovení čl. VIII. těchto OPP, pakliže nejsou v rozporu s vynucujícími ustanoveními právních předpisů.

X. Sankce

10.1 Při prodlení Zákazníka se zaplacením peněžitého plnění vzniká UNIS-N právo na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.2 Při prodlení Zákazníka se zaplacením ceny Zboží či její části zanikají veškeré poskytnuté slevy, které UNIS-N Zákazníkovi následně doúčtuje.

10.3 Při prodlení Zákazníka se zaplacením ceny Zboží či její části delším než sedm (7) dnů vzniká UNIS-N právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z výše vyfakturované částky za každý započatý den prodlení.

10.4 Jestliže nastane následek podle ust. čl. 6.1.4 a 6.1.5 těchto OOP, je Zákazník povinen zaplatit UNIS - N smluvní pokutu ve výši 15 % ceny Zboží a náklady spojené s nevydařeným obchodem.

10.5 Splatnost smluvních pokut nastává ve lhůtě sedmi (7) dnů od jejich písemného uplatnění. Platební podmínky podle těchto OOP se užijí přiměřeně.

XI. Řešení sporů, vymáhání pohledávek

11.1 Případné spory jsou řešeny primárně smírnou cestu. Je-li smírná cesta řešení sporu nerealizovatelná, je těmito OOP pro smlouvy neuzavírané se spotřebiteli založena místní příslušnost obecného soudu UNIS-N. Pro jakékoli spory mezi UNIS-N a Zákazníkem bude rozhodné právo České republiky.

11.2 V případě vzniku sporu mezi UNIS-N a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn podat ve lhůtě do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva či povinnosti vůči UNIS-N podnět k zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, WEB: http://www.coi.cz, a to např. prostřednictvím formuláře taktéž dostupného na adrese https://adr.coi.cz/cs . Více informací na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

11.3 Před zahájením sporu o plnění bude Zákazníkovi doručována výzva k plnění, která bude zpoplatněna paušální částkou ve výši 200 Kč. Zpoplatněná výzva nemá vliv na náhradu nákladů uplatnění pohledávky v obchodních vztazích, ve smyslu nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 UNIS - N zpracovává, resp. uchovává, údaje o Zákaznících v souladu s právními předpisy České republiky, tj. zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi UNIS - N pro marketingové účely UNIS - N a pro usnadnění další komunikace či uzavírání budoucích smluv mezi UNIS - N a Zákazníkem, a to po dobu pěti (5) let od převzetí Zboží nebo do doby Zákazníkova písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

12.2 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků UNIS - N nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v rozsahu potřebném pro doručení Zboží.

12.3 Zákazník doručením objednávky ve formě předpokládané těmito OOP a současně obsahující e-mailovou adresu Zákazníka souhlasí se zasíláním tzv. newsletteru či speciálních nabídek a novinek UNIS - N. Tento souhlas pozbývá účinnosti jeho odvoláním.

XIII. Mlčenlivost podnikatelů

13.1 Veškeré podstatné náležitosti smluv uzavíraných mezi UNIS - N a Zákazníky, kteří jsou podnikateli, jsou považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako náležitosti uvedené v ust. § 504 OZ a jiné údaje, informace či sdělení, jež svou povahou mohou mít negativní dopad např. na činnost či jméno UNIS - N. Porušení mlčenlivosti jednáním či opomenutím Zákazníka podnikatele zakládá právo UNIS - N požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Tímto nejsou vyloučena práva z titulu ochrany hospodářské soutěže a není dotčeno ani právo na náhradu škody či nemajetkové újmy.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto OOP, jakož i veškeré právní poměry mezi UNIS - N a Zákazníkem, se řídí právním řádem České republiky bez výjimky. Náležitosti výslovně neupravené těmito OOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ a předpisů souvisejících.

14.2 Interpretace OOP i všech ujednání kupních smluv se řídí Mezinárodními pravidly pro interpretaci obchodních podmínek přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce 2010 (INCOTERMS 2010).

14.3 Veškeré smlouvy lze uzavřít výlučně v českém jazyce, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

14.4 V případě, že se některé z ustanovení těchto OOP projeví být neplatným, nicotným či nevymahatelným, nemají takové právní vady vliv na platnost OOP a smluv uzavřených na jejich základě jako celku.

14.5 Tyto obchodní podmínky jsou přílohou veškerých smluv uzavřených mezi UNIS - N a Zákazníkem a jsou dále přístupné na internetových stránkách: www.dreveny-nabytek.czwww.unis-n.cz. Zákazník bere na vědomí, že se z tohoto důvodu nelze dovolat nedostatku uveřejnění OOP. Zákazník má povinnost se s OOP řádně seznámit, což činí vždy před uzavřením smlouvy a UNIS - N jej na tuto skutečnost řádně upozorňuje.

14.6 Ustanovení těchto OOP neomezuje Smluvní strany ujednat vzájemná práva a povinnosti:

 • odchylně od těchto OOP písemnou formou, přičemž taková ujednání mají před OOP přednost
 • zcela individuálně, výslovným vyloučením aplikace OOP či jejich části/í ve smlouvě; v případě absence takového výslovného vyloučení se při rozporu jednotlivých ustanovení užije písm. a) obdobně.

14.7 UNIS-N si vyhrazuje právo změn OOP bez předchozího upozornění.

14.8 Tyto OOP nabývají účinnosti dne 1. srpna 2016 a nahrazují OOP předchozí.

UNIS - N spol. s r.o.
Jaroslav Laštovička
ředitel společnosti, jednatel